Amsterdamse ijkers der gewichten 1475-1623

1475 Jan Backer.

1487 en 1502 Dirck Etssoen gewichten en wijnkannen.

1487 Jan Beyerssoen 'besloten gewicht'

1494 Willem Coperslager maten en gewichten.

1504 Coert de Kannemaker.

1504 Cornelis de Kannemaker.

1509 Claes Dell, kanneghieter (nog genoemd in 1529)
Op 3 maart 1529 benoemt het gerecht hem 'omme voortan een gezwoeren
yker  te wesen, voor den tinnen kannen en alle gewichten.
En de zoe wie hem behouffven zal, die mach hem versiucken tot zijnen wooninghe
in den houtthuynen buyten Sint Olooffspoort'.

1521 Aerent Aerentse, lepelmaker

1524 Henrick, kannemaker, wonende op de Kerckstraat aan de oude zijde.

1541 Cornelis Nicolaesz, koperslager, wonende op de hoek van de Oude Brugsteeg
aan de nieuwe zijde.

1541 Thoenis Reyersz, tinnegieter, wonende in de Wijde Kerksteeg aan de o.z.

1561 Jan Cornelis Ketelaer.

1578 Hendrick Lodewijksz.

1578 Gerrit Lourensz, tinnegieter, wonende op de Kerkstraat aan de oude zijde.
Merk een huismerk tussen de letters G L , erboven het jaartal.IJkmerk:
Het Amsterdamse wapen tussen de letters G L beide voorkomende op ijzeren gewicht
met loden kraag in De Lakenhal te Leiden.

1610 Jan Gerrit Lourensz.

1623 Frans Martsz.

De jaartallen zijn die van de betreffende keur, respectievelijk het jaar, dat zij werden aangetroffen.

Klik hier voor: Amsterdamse ijkers 1620-1819