Arrondissement-ijkers en hun merktekens 1820-1870 S tot en met Z

Bij de invoering van het metrieke stelsel behoorde uiteraard ook de regeling van het toezicht ook op maten en gewichten en ellestokken. Dit toezicht was in de periode van 1820 tot 1870 opgedragen aan de arrondissementsijkers.

Wanneer bij de ijk de voorwerpen aan de voorschriften voldeden werden zij voorzien van de lopende jaarletter
(zie jaarletters 1820-1975), en het particuliere merk van de ijker, die de keuring had verricht.
Kwam bij de aanbieding voor her-ijk op het gewicht het eigenmerk van de betreffende ijker niet voor, omdat de aanbieder bijvoorbeeld uit een ander arrondissement afkomstig was of na overplaatsing van de ijker naar een
ander arrondissement, dan bracht de ijker bij de her-ijk ook zijn eigen merk weer aan. Op sommige gewichten kunnen dus verschillende ijkmeestermerken voorkomen.
Echter indien er twee dezelfde merken naast elkaar zijn aangebracht, dan betekent dit dat wij te doen hebben met een gewicht wat is bestemd voor de "fijne weging" (goud, zilver, medicijnen, etc.)
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tot nu toe bekende particuliere merken van de arrondissementsijkers, die werden gebruikt tussen 1820 en 1870. Daarbij zijn vermeld: hun naam, de werkzame periode en een aantal relevante gegevens. Alle levensdata vanaf 1870 staan dus los van de getoonde merken.

Alle tot nu toe bekende arrondissementsijkers en hun merken op alfabetische volgorde;

A - G klik hier               H - M  klik hier               N - R  klik hier               S - Z  klik hier

 
  Schaap D.

 Benoemd 1 januari 1864 te Hulst.
Aangesteld tot ijker te Dordrecht 1 januari 1870, overgeplaatst naar Leeuwarden november 1873. Benoemd tot IJker, Chef van Dienst te Zwolle, november 1874, overgeplaatst naar Dordrecht 1880, naar Utrecht 1882. Eervol ontslagen november 1904.

 
  Schelven van F.
Benoemd in 1865 te Heerenveen.
Aangesteld tot ijker te Amsterdam 1 januari 1870. Benoemd tot IJker, Chef van Dienst te Haarlem 1 februari 1874. Overleden mei 1877.
 
  Schröder J.C.
Benoemd 14 maart 1820 te Utrecht.
Eervol ontslagen in 1827.

  Schenkenberg van Mierop P.
Benoemd 13 december 1860 te Hulst.
Overgeplaatst in 1864 naar Groningen. Benoemd tot ijker aldaar in 1870; overgeplaatst naar Leeuwarden en in november 1873 naar Dordrecht. Benoemd tot IJker, Chef van Dienst te Haarlem 15 augustus 1877. Benoemd tot toegevoegde ijker te Den Bosch in 1879, overgeplaatst naar Den Haag in 1880. Ontslagen 1881.
 
Schrieder P.S.
Benoemd 26 mei 1842 te Goes.
Overgeplaatst 20 maart 1846 naar Dordrecht. Overleden 31 mei 1853.
 
 
    Siepkens W.H.
Benoemd 14 maart 1820 te Eindhoven.
Overgeplaatst, tijdelijk, in 1865 naar Den Bosch.
Eervol ontslagen januari 1866.
De S is gebruikt tot 1838 daarna de leeuw.

  Siemens Cs.
(Siemers) Adjunct-ijker te Zijpe (arrondissement Alkmaar).
Het merk dateert uit 1822. Deze gespiegelde S, in een staande ruit, is ook
gevonden op een Frans knopgewicht (periode 1807–1814) dat vanaf 1820 in
Nederland is herijkt.
 
Spanjaardt P.
Adjunct-ijker te Enkhuizen sedert 30 november 1821.
Benoemd tot arrondissementsijker te Alkmaar 8 december 1835.
Eervol ontslagen juli 1868. Overleden in 1881.
 
 
    Staal Sr E.G.
Benoemd 4 juni 1823 te Zwolle.
Eervol ontslagen1 januari 1870.
 
  Staal Jr. E.G.

Benoemd 13 december 1851 te Hulst.
Overgeplaatst 11 oktober 1852 naar Heerenveen; in 1865 naar Hoorn. Na ontslag van Spanjaardt in 1868 tevens belast met de waarneming van Alkmaar. Benoemd tot IJker, Chef van Dienst te Hoorn 1 januari 1870, overgeplaatst naar Amsterdam januari 1874. Overleden augustus 1874.


  Stein Callenfels G.O. van 
Benoemd 10 juni 1838 te Heerenveen.
Overgeplaatst in 1845 als tweede arrondissementsijker naar Leeuwarden.
Eervol ontslagen 1 januari 1870.

  Stierling J.G.E.G.
Adjunct-ijker te Nieuwer-Amstel (arrondissement
Amsterdam), periode 1821–1825. Het merk dateert uit 1822.

  Stoffels T.
Benoemd 12 januari 1838 te Leeuwarden.
Eervol ontslagen 1 januari 1870.
 
  Sutherland G.D.
Benoemd 2 juni 1857 te Hulst.
Overgeplaatst december 1857 naar Amersfoort, 1 januari 1868 naar Nijmegen.
Aangesteld tot ijker te Breda 1 januari 1870.
Benoemd tot IJker, Chef van Dienst te Hoorn 1 januari 1874.
Eervol ontslagen 1 april 1895. Overleden 18 december 1905.

  Swarts Bevel M.I.

Benoemd in 1820 te Leiden voor het gehele arrondissement Leiden.
Geboren te Amsterdam 12 december 1778. Overleden in 1834.
Nog heel veel meer info over M. I. Swarts Bevel.
 

  Tieleman Johannes.

Benoemd in 1834 te Middelburg.
Volgens het boek 2000 jaar gewichten in de Nederlanden; overleden 25 maart 1845.
Echter de overlijdensacte uit het Zeeuws archief geeft aan dat Johannes Tieleman
op 33 jarige leeftijd overleed op 19-12-1843.

  Timmerman Jacob
De initialen JT in een hartvormig stempelveld zijn het merk van de adjunct-ijker Jacob Timmerman.
Timmerman was in iedere geval in 1823 adjunct-ijker te Bergen op Zoom en in 1831 adjunct-ijker
te Bergen op Zoom en Roosendaal.
 

    Toorn van der A.J.H.

Benoemd 2 april 1849 te Naarden en Nieuwer-Amstel.
Overgeplaatst 19 maart 1857 naar Amsterdam. Aangesteld tot ijker,
in algemene dienst, standplaats Amsterdam. 1 januari 1870.
Te Amsterdam gebruikte van der Toorn merk met het X
Benoemd tot inspecteur van het ijkwezen februari 1873.
Overleden 8 februari 1883.
 

  Veen van der P.H.

Benoemd juni 1845 te Hulst.
Overleden 8 december 1846.

Nog geen merk bekend
Veendorp Geert Arends
Benoemd 14 maart 1820 te Appingedam.
Overleden in 1826.
 
  Venema Azings Gerard  Dr.
Even als Stamkaart was Dr. Venema een geleerde. Het onderwijs dat hij ontving was gebrekkig maar door vlijt en eigen studie heeft hij het tekort aan onderricht weten in te halen. Als jongeman gaf hij ´s winters les in rekenen en zeevaart kunde aan aankomende schippers en stuurlieden. Op zijn 18e jaar werd hij turfmeester te Heerenveen. Allengs trot landmeter bij het kadaster opgeklommen ontving hij zodanig een aanstelling in de provincie Antwerpen. Bij het uitbreken van de opstand verloor hij zijn betrekking en deed drie jaar dienst als vrijwilliger. Ook in deze jaren wist hij zich verder te bekwamen. In juni 1834 werd hij benoemd tot arrondissementsijker te Winschoten. Hij nam een levendig aandeel in het maatschappelijk en staatkundig leven, werd in 1851 raadslid te Winschoten, iets later wethouder en lid van Provinciale Staten van Groningen. Op 14 februari 1854 werd dr. Venema benoemd tot burgemeester van Winschoten, welk ambt hij waarnam tot 1865 in welk jaar hij chef-commies werd bij de afdeling statistiek aan de provincie griffie Groningen. Van 1865 tot 1868 over Oldambt, welke betrekking hij tot zijn overlijden (30 November 1873) waarnam. Als lid van Provinciale Staten nam hij een werkzaam aandeel in het tot stand komen van de kanalisatie van Groningen. Vele werken verschenen van hem over landmeten en talloze artikelen en opstellen die de Provincie Groningen betreffen. Dr. Venema behoorde in zijn tijd tot de voornaamste geologen van ons land. 

Zijn zeer bijzondere verdiensten vonden erkenning bij de toekenning van het doctoraat honoris causa in de wis- en natuurkunde door de Universiteit te Groningen, 20 mei 1864. Bij al zijn drukke werkzaamheden bleef hij steeds het ijkersambt waarnemen, 1 januari 1870 werd hij benoemd tot IJker, Chef van Dienst te Groningen, en vond hij de tijd om ook hieraan veel aandacht te besteden, zoals de beide werken die op dit gebied van zijn hand verschenen kunnen getuigen. Over de balans en het wegen (1848), en: Over het meten en wegen van granen zaden, en andere zelfstandigheden (1851).Zijn ideeën over meetkundige inhoudsvinding werden verwerkt in een boek van Stamkaart (04-122). Geboren 26 maart 1808 te Sappemeer. Overleden 30 november 1873 te Groningen. 

 
Verweyden P.G.

Benoemd 20 juli 1820 te Hoorn.
Overleden 11 september 1828.

 
  Vet de, Teunis Sr.

Benoemd 18 januari 1828 voor Delft en Schiedam.
Vóór deze benoeming was hij onderwijzer te Langeraar.
Overleden mei 1833.
 

  Vet de, Teun Jr.

Benoemd 5 juni 1833 voor Delft en Schiedam.

Overleden in 1852. Omstreeks 1840 werd Delft gevoegd bij

Den Haag en werd hem Schiedam tot standplaats aangewezen.

  Visser J.

Benoemd 26 mei 1834 te Leiden voor het gehele arrondissement.
Overleden in 1849.
 

Visser D. 

Benoemd 14 maart 1850 te Leiden voor Woerden Alphen en Woubrugge..
Aangesteld tot IJker, Chef van Dienst te Leiden op 1 januari 1870.
Eervol ontslagen 1 oktober 1894. Overleden 27 mei 1899.
 

  Vos de Pieter Cornelis.

Benoemd 9 januari 1839 te Zierikzee.
Overgeplaatst 25 maart 1845 naar Middelburg, 17 oktober 1851 naar Den Haag.
Benoemd tot ijker, chef van dienst te Den Bosch.
1 januari 1870. overleden 27 oktober 1879.

Extra info over arrondissementsijker Pieter Corneleis de Vos
Tilburgsche Courant 16-11-1879.
'Dezer dagen overleed zeer plotseling te 's Bosch de heer P. C. DE Vos, ijker van maten, gewichten, werktuigen en gasmeters, chef van dienst aan het ijkkantoor te Den Bosch, in den ouderdom van ruim 69 jaren. In 1839 door de Koning, na voorafgaand vergelijkend examen, benoemd tot arrondissements-ijker te Zierikzee, in welke gemeente hij sedert 1834 de betrekking van hoofdonderwijzer bekleede, werd hij in 1845 als arrondissements-ijker overgeplaatst naar Middelburg en in 1850 in de zelfde betrekking naar Den Haag. In beide laatst genoemde gemeenten was hij tevens leeraar wis- en zeevaartkunde. Tal van jonge lieden uitalle oorden des lands danken aan zijn uitnemend onderwijs hunne opleiding tot stuurlieden van de grote vaart. Van 1866-69 was hij leeraar aan de polytechnische school te Delft in 't vak van maten en gewichten. Vele malen had hij zitting in de commissie tot 't afnemen voor ijker aan die inrichting van hooger onderwijs. Als gevolg der inviering der nieuwe ijkwet, werd hij met Januari 1870 van Den Haag naar Den Bosch overgeplaatst om aan dit kantoor, als IJker, Chef van Dienst, werkzaam te zijn. Hij vervulde die betrekking tot de onverbiddelijke dood den nog zoo werkzamen en krachtigen man midden uit zijn arbeid plotseling kwam opeischen. Allen die met hem - in welke betrekking dn ook - in aanraking kwamen, nam hij voorzich in door zijne bereidvaardigheid, door zijn beminnelijk karakter en door zijn openhartige, vroolijke inborst. Vooral voor het ijkwezen is zijn dood een gevoellig verlies. De handessatnd was zeer ingenomen met den kundigen ijkmeester. Trad hij krachtig op, waar plicht het hem gebood en was hij onverzettelijk in 't handhaven der wet - waar inschikkelijkheid mocht worden gebruikt, vond men in hem steeds de welwillendheid zelfve. Tal van vrienden, die hij zich daardoor verwief, zullen dit kunnen getuigen'.
 

  Vroeg de A.J.
Benoemd 14 maart 1820 te Zwolle.
Eervol ontslagen 4 juni 1823.
 
Wichers A.L.
A.L. Wichers was, voor zover bekend tussen 1822 en 1827 adjunct ijker te Groningen.
 
  Wennekers H.J.

Benoemd 22 december 1857 te Brielle.
Overgeplaatst 19 november 1858 naar Zutphen. Aangesteld als IJker, Chef van Dienst te Zwolle 1 januari 1870.
Overgeplaatst naar Amsterdam november 1874.
Eervol ontslagen augustus 1893. Overleden 25 oktober 1900.
 

Westing F.W.
Benoemd 14 maart 1820 te Leeuwarden.
Overleden 12 september 1837.
 
Weyde van der G.J.
Benoemd 14 maart 1820 te Assen.
Overleden in 1858.
 
 
Wilde Azn C. de
Adjunct-ijker te Sint Maartensdijk, eiland Tholen
(arrondissement Middelburg).
Hij was hier werkzaam sinds 1822; het merk dateert vermoedelijk uit 1822. 
 
  Willemse I.
Adjunct-ijker te Dieren.
Benoemd tot arrondissementsijker 28 april 1827 te Zutphen.
Overleden 15 juni 1856.
 
Woestenberg van J.M.J.

Benoemd in 1823 te Deventer.
In dienst tot 9 mei 1834.

   (Tot nu toe) onbekende hulpijker
Zeer waarschrijlijk Rotterdam

Gewichten fabrikanten klik hier